شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
سند نام و نام خانوادگی سازمان کد ارکید لینک گوگل اسکالر
(2) شهلا نجفی دانشگاه زابل
(2) مهدی یوسفی دانشگاه پیام نور، تهران
(2) محبوبه ایران منش دانشگاه پیام نور اصفهان
(2) طاهره مالکی دانشگاه تهران 0000-0003-0249-1061
(2) جعفر ولی زاده دانشگاه سیستان و بلوچستان 0000-0002-6451-8007
(1) خدیجه شكاری دانشگاه لرستان
(2) عزیزالله جعفری دانشگاه یاسوج
(1) مریم صیادیان سی سخت دانشگاه یاسوج
(1) زهرا فتاحی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
(2) سید حسن زالی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
(2) قدرت الله حیدری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
(1) رویا افکاری دانشگاه یاسوج
(1) بهادر کرمي دانشگاه یاسوج
(1) محمدعلی عباسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
(2) یاسمن کیاسی دانشگاه گرگان
(1) حميد نيک نهاد قرماخر دانشگاه گرگان
(7) بهرام دلفان دانشگاه علوم پزشکی لرستان 0000-0001-6481-9777 https://scholar.google.com/citations?user=JyKTJE0AAAAJ&hl=en
(1) مرضیه رشیدی پور دانشگاه علوم پزشکی لرستان 0000-0003-4024-765X https://scholar.google.com/citations?user=KiN0CXMAAAAJ&hl=en
(1) فرید باقری
(2) عبدالصاحب شریفی