شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
سند نام و نام خانوادگی سازمان کد ارکید لینک گوگل اسکالر
(1) محسن نیک نفس ملکشاه دانشگاه مازندران
(1) عباس آذر دانشگاه لرستان
(1) بهزاد محمدی دانشگاه لرستان
(1) فاطمه بارونیان دانشگاه لرستان
(1) بهزاد فلاحت پور دانشگاه لرستان
(2) خسرو عزیزی دانشگاه لرستان 0000-0003-1075-6402 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=dKX_VowAAAAJ
(2) اسماعیل دلفان دانشگاه لرستان
(1) صفیه خاشی جمالزهی دانشگاه زابل
(1) محمود رمرودی دانشگاه زابل
(1) محمدرضا اصغری پور دانشگاه زابل
(1) رضوان ذوالفقاری باقرصاد دانشگاه شهید بهشتی
(1) خسرو پیری دانشگاه شهید بهشتی https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=2E316UMAAAAJ
(1) اصغر عبدلی دانشگاه شهید بهشتی
(2) حمیدرضا منصف اصفهانی دانشگاه علوم پزشکی تهران 0000-0001-8999-2250
(3) غلامرضا امین دانشگاه علوم پزشکی تهران 0000-0003-4187-5279 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=zgaMNxwAAAAJ
(1) حسن ابوترابی دانشگاه علوم پزشکی تهران
(1) پوریا خانوردی
(3) حسین آخانی دانشگاه تهران 0000-0002-9023-0357 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=jAYgZPMAAAAJ
(3) عبدالباسط قربانی دانشگاه اوپسالا، سوئد https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=V93PJyQAAAAJ
(1) نرگس یاسا دانشگاه علوم پزشکی تهران https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=RKR0G5kAAAAJ