شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 10 of 40
قسمت مورد استفاده تعداد
برگ 3103
میوه 1585
گل 1528
بذر 1314
اندام هوایی 1158
ریشه 994
ساقه 700
سرشاخه 582
کل گیاه 378
پوست 184