شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 10 of 10
دکتر امیرحسین جمشیدی
دبیر کارگروه تخصصی یکسان سازی و گروه بندی گیاهان دارویی - ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
نقش: نویسنده
دکتر غلامرضا امین
عضو کارگروه تخصصی یکسان سازی و گروه بندی گیاهان دارویی - ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
نقش: نویسنده
دکتر زهرا حیدری داویجانی
عضو کارگروه تخصصی یکسان سازی و گروه بندی گیاهان دارویی - ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
نقش: نویسنده
دکتر فاطمه سفیدکن
عضو کارگروه تخصصی یکسان سازی و گروه بندی گیاهان دارویی - ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
نقش: نویسنده
پیمان صالحی
عضو کارگروه تخصصی یکسان سازی و گروه بندی گیاهان دارویی - ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
نقش: نویسنده
دکتر فریبرز غیبی
عضو کارگروه تخصصی یکسان سازی و گروه بندی گیاهان دارویی - ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
نقش: نویسنده
دکتر ولی الله مظفریان
عضو کارگروه تخصصی یکسان سازی و گروه بندی گیاهان دارویی - ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
نقش: نویسنده
دکتر محمدحسن عصاره
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی
نقش: نویسنده
دکتر محمدرضا لبافی حسین آبادی
عضو هیات علمی پژوهشکده گیاهان دارویی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
نقش: مدیر و طراح بانک اطلاعات اطلس گیاهان دارویی
دکتر حمیده خلج
عضو هیات علمی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور
نقش: مسوول استخراج، یکسان سازی و بارگذاری اطلاعات