شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 5 of 5
نام و نام خانوادگی محمدرضا لبافی حسین آبادی
محل کار جهاد دانشگاهی
نشانی گروه پژوهشی کشت و توسعه گیاهان داوریی، پژوهشکده گیاهان دارویی
نقش طراح و مدیر سایت
نام و نام خانوادگی عاطفه بابائی
محل کار دانشگاه تربیت مدرس
نشانی گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی
نقش کارشناس ارشد سایت
نام و نام خانوادگی شهلا امینی
محل کار جهاد دانشگاهی
نشانی گروه پژوهشی کشت و توسعه گیاهان داوریی، پژوهشکده گیاهان دارویی
نقش مسئول جمع آوری، استخراج و بارگذاری اطلاعات
نام و نام خانوادگی حمیده خلج
محل کار دانشگاه پیام نور
نشانی گروه زراعت دانشگاه پیام نور شهریار
نقش مسئول بازاریابی
نام و نام خانوادگی نسرین قوامی
محل کار جهاد دانشگاهی
نشانی گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان داوریی، پژوهشکده گیاهان دارویی
نقش مدیر روابط عمومی