شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
نمایش1 - 21 از 180
نام فارسی بومادران
نام علمی Achillea millefolium L. subsp. Millefolium
اقلیم مناسب کشت حوزه کرد و زاگرس,حوزه آذربایجان، البرز و خراسان
کشت در ایران دارد
اندام مورد استفاده گل
خاستگاه بومی
نام فارسی اکیر ترکی
نام علمی Acorus calamus L.
اقلیم مناسب کشت حوزه خزر
کشت در ایران ندارد
اندام مورد استفاده اندام زیرزمینی (ریشه، ریزوم، غده، کوروم و ...)
خاستگاه بومی
نام فارسی پرسیاوشان
نام علمی Adianthum capillus-veneris L.
اقلیم مناسب کشت حوزه خزر,حوزه کرد و زاگرس,حوزه آذربایجان، البرز و خراسان,حوزه جنوب ایران
کشت در ایران ندارد
اندام مورد استفاده اندام هوایی
خاستگاه بومی
نام فارسی غافث
نام علمی Agrimonia eupatoria L.
اقلیم مناسب کشت حوزه کرد و زاگرس,حوزه آذربایجان، البرز و خراسان
کشت در ایران ندارد
اندام مورد استفاده اندام هوایی
خاستگاه بومی
نام فارسی خارشتر
نام علمی Alhagi mannifera Desf.
اقلیم مناسب کشت حوزه آذربایجان، البرز و خراسان,حوزه جنوب ایران
کشت در ایران ندارد
اندام مورد استفاده محصولات فرعی (صمغ، مان، شیرابه و ...),سرشاخه گلدار
خاستگاه بومی
نام فارسی خارشتر
نام علمی Alhagi persarum Boiss. & Buhse
اقلیم مناسب کشت حوزه ایران مرکزی,حوزه آذربایجان، البرز و خراسان
کشت در ایران ندارد
اندام مورد استفاده محصولات فرعی (صمغ، مان، شیرابه و ...),سرشاخه گلدار
خاستگاه بومی
نام فارسی خارشتر
نام علمی Alhagi pseudoalhagi (Bieb.) Desv.
اقلیم مناسب کشت حوزه خزر,حوزه آذربایجان، البرز و خراسان
کشت در ایران ندارد
اندام مورد استفاده محصولات فرعی (صمغ، مان، شیرابه و ...),سرشاخه گلدار
خاستگاه بومی
نام فارسی موسیر
نام علمی Allium hirtifolium Boiss.
اقلیم مناسب کشت حوزه کرد و زاگرس,حوزه آذربایجان، البرز و خراسان
کشت در ایران دارد
اندام مورد استفاده اندام زیرزمینی (ریشه، ریزوم، غده، کوروم و ...)
خاستگاه بومی
نام فارسی سیر
نام علمی Allium sativum L.
اقلیم مناسب کشت حوزه کرد و زاگرس,حوزه آذربایجان، البرز و خراسان
کشت در ایران دارد
اندام مورد استفاده اندام زیرزمینی (ریشه، ریزوم، غده، کوروم و ...)
خاستگاه کاشته شده
نام فارسی صبرزرد
نام علمی Aloe vera (L.) Burm.f.
اقلیم مناسب کشت حوزه خزر,حوزه کرد و زاگرس,حوزه آذربایجان، البرز و خراسان,حوزه جنوب ایران
کشت در ایران دارد
اندام مورد استفاده محصولات فرعی (صمغ، مان، شیرابه و ...),برگ
خاستگاه کاشته شده
نام فارسی ختمی
نام علمی Althaea officinalis L.
اقلیم مناسب کشت حوزه کرد و زاگرس,حوزه آذربایجان، البرز و خراسان,حوزه جنوب ایران
کشت در ایران دارد
اندام مورد استفاده گل,اندام زیرزمینی (ریشه، ریزوم، غده، کوروم و ...)
خاستگاه بومی
نام فارسی قدومه
نام علمی Alyssum homolocarpum (Fisch. & C. A. Mey.) Boiss.
اقلیم مناسب کشت حوزه آذربایجان، البرز و خراسان
کشت در ایران ندارد
اندام مورد استفاده بذر (دانه)
خاستگاه بومی
نام فارسی شوید
نام علمی Anethum graveolens L.
اقلیم مناسب کشت حوزه ایران مرکزی,حوزه کرد و زاگرس,حوزه آذربایجان، البرز و خراسان
کشت در ایران دارد
اندام مورد استفاده اندام هوایی,بذر (دانه)
خاستگاه کاشته شده
نام فارسی کرفس
نام علمی Apium graveolens
L.
اقلیم مناسب کشت کل ایران
کشت در ایران دارد
اندام مورد استفاده سرشاخه گلدار,بذر (دانه)
خاستگاه کاشته شده
نام فارسی بابا آدم
نام علمی Arctium lappa L.
اقلیم مناسب کشت حوزه خزر,حوزه کرد و زاگرس,حوزه آذربایجان، البرز و خراسان
کشت در ایران دارد
اندام مورد استفاده اندام زیرزمینی (ریشه، ریزوم، غده، کوروم و ...)
خاستگاه بومی
نام فارسی درمنه یکساله
نام علمی Artemisia annua
L.
اقلیم مناسب کشت حوزه خزر
کشت در ایران ندارد
اندام مورد استفاده اندام هوایی
خاستگاه بومی
نام فارسی ترخون
نام علمی Artemisia dracunculus L.
اقلیم مناسب کشت حوزه ایران مرکزی,حوزه آذربایجان، البرز و خراسان
کشت در ایران دارد
اندام مورد استفاده سرشاخه گلدار,برگ
خاستگاه کاشته شده
نام فارسی درمنه یکساله
نام علمی Artemisia sieberi
Besser
اقلیم مناسب کشت حوزه ایران مرکزی
کشت در ایران ندارد
اندام مورد استفاده اندام هوایی
خاستگاه بومی
نام فارسی برنجاسف
نام علمی Artemisia vulgaris
L.
اقلیم مناسب کشت حوزه خزر,حوزه آذربایجان، البرز و خراسان
کشت در ایران ندارد
اندام مورد استفاده سرشاخه گلدار
خاستگاه بومی
نام فارسی افسنطین
نام علمی Artemisia absinthium L.
اقلیم مناسب کشت حوزه خزر,حوزه آذربایجان، البرز و خراسان
کشت در ایران دارد
اندام مورد استفاده اندام هوایی
خاستگاه بومی
نام فارسی گز خوانسار
نام علمی Astragalus adsendens Boiss.& Hausskn.
اقلیم مناسب کشت حوزه کرد و زاگرس
کشت در ایران ندارد
اندام مورد استفاده محصولات فرعی (صمغ، مان، شیرابه و ...)
خاستگاه بومی