شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 10 of 1555
بیماری تعداد
ملین 322
سرماخوردگی 301
تب بر 295
مدر 266
ادرار آور 218
آرام بخش 201
مقوی معده 188
اسهال 186
خلط آور 171
یبوست 171