شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 2 of 2
نام و نام خانوادگی ایمیل نظرات تاریخ ایجاد
ali ali_sasani@ut.ac.ir

در مورد نام های علمی در این مقاله بایستی بررسی های بیشتری انجام شود

1401/4/2
محمدرضا لبافی حسین آبادی mlabbafy@gmail.com

مقاله بسیار خوبی است

1401/4/2