شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
سند نام و نام خانوادگی سازمان کد ارکید لینک گوگل اسکالر
(2) ندا محمدی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 0000-0002-0928-2935 https://scholar.google.com/citations?user=NqArWcsAAAAJ&hl=en
(2) عابد کوهپایه
(1) محمد دانش پژوه
(1) آتنا اسلامی فاروجی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان
(1) امید صفا دانشکده پزشکی بندرعباس، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 0000-0003-2119-8936 https://scholar.google.com/citations?user=En4QuSYAAAAJ&hl=en
(1) محمدامین سلطانی پور مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان 0000-0002-5738-3693
(1) سهیل رستگار ددانشکده پزشکی بندرعباس، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
(1) مهناز کاظمی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
(1) خدیجه نوربخش دهکردی اداره کل آموزش و پرورش ناحیه یک اصفهان
(1) علیرضا قنادی مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 0000-0003-3048-925X https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=YKRsqHgAAAAJ
(5) مهدی دولتخواهی گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور واحد بوشهر
(2) علی دولتخواهی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
(1) جواد باقرنژاد بخش کشاورزی، مدیریت جهاد کشاورزی کازرون
(2) عبدالله قاسمی پیربلوطی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و قوم دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد 0000-0002-8376-1854 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=xUb5y3sAAAAJ
(1) منوچهر مومنی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و قوم دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=1V9b9uwAAAAJ
(1) مجید آویژگان مرکز تحقیقات طب سنتی ایران، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 0000-0002-6462-1231 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ADpIpmIAAAAJ
(1) سید رضا حسینی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=76tOPQYAAAAJ
(2) حنانه گلشاهی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران 0000-0003-2111-3226 https://scholar.google.com/citations?user=EHuz-WAAAAAJ&hl=en
(1) قادر حاجی قلی زاده مرکز تحقیقات ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی، معاونت غذا و دارو-دانشگاه علوم پزشکی ا بیشتر ...
(1) ابوالفضل کامکار گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران 0000-0003-4001-2922 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=NxKYp00AAAAJ