شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
سند نام و نام خانوادگی سازمان کد ارکید لینک گوگل اسکالر
(7) محمد آزادبخت دانشگاه علوم پزشکی مازندران 0000-0002-6298-8718 View this author’s ORCID profi https://scholar.google.com/citations?user=wIZEQIkAAAAJ&hl=en
(5) مسعود آزادبخت موسسه آموزش عالی ثنا، مازندران 0000-0003-0682-8661
(1) مصطفی باندری موسسه آموزش عالی ثنا، مازندران
(3) ناصر جعفری دانشگاه مازندران
(1) صدیقه کلیج دانشگاه مازندران 0000-0001-5540-6129 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=69shWs4AAAAJ
(1) مجتبی جعفرزاده ذغالچالی
(1) عبدالغفار عبادی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جویبار
(1) قنبر لایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان
(1) غلامرضا زارعی دانشگاه علم و هنر یزد https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=1ZSRk3MAAAAJ
(1) حیدر مفتاحی زاده دانشگاه علم و هنر یزد
(1) میترا نبی زاده هراتی دانشگاه علم و هنر یزد
(6) غلامعلي حشمتي دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=xYpUyJgAAAAJ
(7) محمدرحیم فروزه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 0000-0002-3347-5526 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=pCAIX3oAAAAJ
(5) سیده زهره میردیلمی دانشگاه علوم کشاورزی و طبیعی گرگان 0000-0003-3964-1510 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=nIc8nokAAAAJ
(1) محدثه سلیمانی دانشکده مرتع و آبخیزداری، گروه مرتع داری، گرگان 0000-0002-8245-5804
(1) سیده معصومه دیف رخش گروه مرتع داری، دانشگاه علوم کشاورزی و طبیعی گرگان
(7) حسین بارانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
(7) معصومه مازندرانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان
(1) جواد پوررضایی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان، خوزستان
(2) علیرضا نقی نژاد دانشگاه مازندران 0000-0002-4602-6279 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=4NRRbhsAAAAJ