شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
سند نام و نام خانوادگی سازمان کد ارکید لینک گوگل اسکالر
(3) مهناز مردانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 0000-0003-2476-2280 https://scholar.google.com/citations?user=O6YXkkIAAAAJ&hl=en
(8) سمیه شهسواری مرکز تحقیقات و بیوتکنولوژی و گیاهان دارویی، علوم پزشکی لرستان 0000-0001-5047-0746
(1) فائقه تجلایی اصل دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
(1) جواد متقی پیشه دانشکده داروسازی اینسبروک، مجارستان 0000-0002-4725-9189
(1) Sara Vitalini دانشگاه میلان، ایتالیا 0000-0001-7557-9473 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=fwhxXycAAAAJ
(1) Raffaele Pezzani دانشگاه پادووا، ایتالیا 0000-0003-3156-2500 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=QdtmOmkAAAAJ
(1) Marcello Iriti دانشگاه پادوآ، ایتالیا 0000-0002-5063-1236
(5) زهرا صادقی دانشگاه سیستان و بلوچستان 0000-0003-3966-4720 https://scholar.google.com/citations?user=dEQ2hoYAAAAJ&hl=en
(2) عدیل محمود دانشگاه پاکستان
(1) علی فرهادی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 0000-0002-0996-0644 https://scholar.google.com/citations?user=g9Pxn7AAAAAJ&hl=en
(3) حسن حسن زاد آذر دانشگاه زنجان 0000-0002-7873-7593 View this author’s ORCID profi https://scholar.google.com/citations?user=jSEGc-YAAAAJ&hl=en
(1) پروین پور عنبری دانشگاه شوشتر
(1) یحیی جودکی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، خرم آباد
(1) فاطمه شهسواری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خرم آباد
(1) فاطمه سادات هاشمی نسب دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 0000-0002-5709-7670 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Rx6RUMkAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4qZqg9Ckm
(5) فریبا شریفی فر مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان 0000-0003-1792-3760 https://scholar.google.com/citations?user=4mI2LCIAAAAJ&hl=en
(1) سید مهدی هاشمی انشگاه علوم پزشکی زاهدان 0000-0003-4948-9639 https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=gK07kTEAAAAJ
(1) محمد ستایش دانشگاه علوم پزشکی کرمان 0000-0002-3795-521X https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=nOndeLoAAAAJ
(1) حسین جلالی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان
(1) حجت روحی بروجنی دانشگاه علوم پزشکی شهرکر 0000-0003-4543-012X