شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
سند نام و نام خانوادگی سازمان کد ارکید لینک گوگل اسکالر
(3) میثم حبیبی دانشگاه گنبد کاووس
(1) سمانه سلیمان دانشگاه گنبد کاووس
(1) ابراهیم غلامعلی پور علمداري دانشگاه گنبد کاووس 0000-0001-6939-1546 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=TgKYWR8AAAAJ
(1) عیسی جرجانی دانشگاه گنبد کاووس https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=79YyjIAAAAAJ
(1) محمد عابدی دانشگاه گنبد کاووس
(2) جمیله پناهی میرزاحسنلو دانشگاه گنبد کاووس 0000-0001-6775-8631 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=TvBgh5QAAAAJ
(1) علی ستاریان دانشگاه گنبد کاووس https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=M2-p2IsAAAAJ
(1) عبدالرضا خیرالهی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 0000-0002-4254-1476 https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=Hyx1AYAAAAAJ
(3) لیلا محمودنیا دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 0000-0002-0495-4683 https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=YgMaJRoAAAAJ
(1) الهام خدادوستان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 0000-0002-7304-1503 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=MtGzmv0AAAAJ
(2) حمیدرضا کاظمینی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Yi8n1XwAAAAJ
(1) افشین حسنوند دانشگاه علوم پزشکی لرستان https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=8ozbhx4AAAAJ
(1) معصوم حاتمی کیا دانشگاه علوم پزشکی لرستان 0000-0003-2061-3085
(1) خاطره عنبری دانشگاه علوم پزشکی لرستان 0000-0002-6468-3053 https://scholar.google.com/citations?user=b4l_0LkAAAAJ&hl=en
(6) صابر عباس زاده دانشگاه علوم پزشکی لرستان https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=wldFNx0AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
(4) غلام بساطی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 0000-0002-4739-4567 https://scholar.google.com/citations?user=cNv7VdkAAAAJ&hl=en
(2) پویا پارسایی
(6) نصراله نقدی
(14) مجید اسدی سامانی
(2) ناهید جیواد