شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
سند نام و نام خانوادگی سازمان کد ارکید لینک گوگل اسکالر
(4) مریم اهوازی موسسه گیاهان دارویی، ACECR، کرج، ایران 0000-0002-6798-7044 https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4YAUuOKEpQUqZHnRhguWBFOa_yb
(3) فرحناز خلیقی سیگارودی پژوهشکده گیاهان دارویی، ACECR، کرج، ایران 0000-0002-5354-9449 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=LvohW-cAAAAJ
(2) محمدمهدی چرخچیان پژوهشکده جنگلها و مراتع قزوین
(2) فراز مجاب مرکز تحقیقات داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران 0000-0003-2415-2175 https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=XgWAf88AAAAJ
(3) ولی الله مظفریان پژوهشکده جنگل‌ها و مراتع، تهران 0000-0002-7630-9069 https://scholar.google.com/citations?user=C4DROfAAAAAJ&hl=en
(1) حمیده ذاکری بیوتکنولوژی سیگما آلدریچ. سنت لوئیس، ایالات متحده آمریکا
(3) بهروز عزت پور مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان 0000-0001-6174-9013 View this author’s ORCID profi https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=uC9unMgAAAAJ
(3) مهیار جلوداری دانشگاه ارومیه
(2) رضا سپه وند مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=WevT1G8AAAAJ
(1) شهاب میری نژاد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=pn3-HW4AAAAJ
(3) آرمان زرگران مرکز تحقیقات علوم دارویی و گروه داروسازی سنتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 0000-0003-4351-3861 View this author’s ORCID profi https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=sryGTzYAAAAJ
(1) پیمان میکائیلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 0000-0001-5080-4080 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ZrJSS4UAAAAJ
(1) جلال شایق دانشکده کشاورزی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران 0000-0003-2606-3168 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=0xYwS90AAAAJ
(1) محمدحسین اصغری دانشگاه علوم پزشکی بابل 0000-0003-2981-879X View this author’s ORCID profi https://scholar.google.com/citations?user=WXzEBOcAAAAJ&hl=en
(1) محبت نداف دانشگاه پیام نور، تهران 0000-0002-7480-9895 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=25oneccAAAAJ
(1) یاسمین ناصح انشگاه فردوسی مشهد https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=N3oUc-oAAAAJ
(1) محمد بیرانوند دانشگاه لرستان 0000-0001-9919-0913 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=DoKkbZgAAAAJ
(1) فاطمه بیرانوند دانشگاه لرستان، 0000-0002-3679-2295 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=rV3_Bk0AAAAJ
(1) ارغوان زبردست دانشگاه علوم پزشکی بابل 0000-0002-8263-241X https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=fc21rOcAAAAJ
(2) حسن تیموری دانشگاه علوم پزشکی لرستان 0000-0003-0409-0085 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=jNy3-hYAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate