شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
سند نام و نام خانوادگی سازمان کد ارکید لینک گوگل اسکالر
(1) Archana Giri
(1) عزیزالله پورمحمودی گروه تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 0000-0001-6931-169X
(1) مریم سپهری بروجنی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
(1) فاطمه ملک پور گروه گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
(1) بهزاد حامدی گروه گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 0000-0002-9022-9866
(1) محمدحسین فرزایی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ; گروه داروسازی سنتی، دانشکده طب س بیشتر ... 0000-0001-7081-6521 https://scholar.google.com/citations?user=FDw5SIEAAAAJ&hl=en&oi=ao
(1) زهرا عباس آبادی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
(1) محمدرضا شمس اردکانی گروه داروسازی سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران; گروه فارماکوگنوزی بیشتر ... 0000-0001-7326-5788 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=8SWug94AAAAJ
(4) روجا رحیمی گروه داروسازی سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 0000-0001-8637-4350 https://scholar.google.com/citations?user=H-vfByQAAAAJ&hl=en
(1) فاطمه فرزایی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه رازی کرمانشاه https://orcid.org/0000-0002-8702-6435#:~:text=http
(1) سعید محمدی معتمد مرکز تحقیقات طب سنتی و ماتریا مدیکا، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 0000-0002-4613-4149
(1) پیمان رجایی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان 0000-0002-9089-1673 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=eisfIhkAAAAJ
(1) مجتبی اسداللهی مرکز تحقیقات شیمی فرآورده های دارویی و طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز 0000-0002-7976-581X https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=e6yCxpgAAAAJ
(1) امیدرضا فیروزی مرکز تحقیقات شیمی فرآورده های دارویی و طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز 0000-0002-2248-5198 https://scholar.google.com/citations?user=XT8hVRsAAAAJ&hl=en
(1) فاطمه حیدری جامه بزرگی مرکز تحقیقات شیمی فرآورده های دارویی و طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
(1) مرضیه علیزاده مرکز تحقیقات شیمی فرآورده های دارویی و طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=GKIMFHQAAAAJ
(1) امیر رضا جاسبی مرکز تحقیقات شیمی فرآورده های دارویی و طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز 0000-0003-3918-361X https://scholar.google.com/citations?user=YwP-BYQAAAAJ&hl=en
(2) فرزانه خواجویی نسب گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی 0000-0002-2325-9555 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=F0QnDQUAAAAJ
(1) احمدرضا خسروی گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه شیراز 0000-0003-3711-4979 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=d0_tkk8AAAAJ
(1) اهورا صالحی نوبندگانی مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز