شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
سند نام و نام خانوادگی سازمان کد ارکید لینک گوگل اسکالر
(2) محمد اکبرزاده مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
(1) علی اسماعیل پور دانشگاه مازندران https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Pvl8hE4AAAAJ
(1) پروین سوری دانشگاه لرستان
(3) محمد مهرنیا مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان 0000-0002-8918-3653
(1) واحد عباس زاده ، مؤسسه آموزش عالی ACECR، کرمانشاه
(3) نسترن جلیلیان رکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه (AREEO) https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=X32i6PkAAAAJ
(1) حسین معروفی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
(2) محمدعارف تبد مؤسسه آموزش عالی ACECR، کرمانشاه
(1) الهه کریمی 0000-0003-0482-1554 View this author’s ORCID profi https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=fBwzltgAAAAJ
(1) فرخ قهرمانی نژاد دانشگاه خوارزمی، تهران 0000-0001-5860-9976
(3) مهناز وفادار دانشگاه زنجان 0000-0001-8875-6109 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=PilT_P4AAAAJ
(1) لیلا مغانلو دانشگاه خوارزمی، تهران
(1) نسرین نصر ، دانشگاه پیام نور مازندران https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=96o4mf0AAAAJ
(2) عباس قلی پور مازندران دانشگاه پیام نور 0000-0003-1737-3607 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=HsCZ6N0AAAAJ
(1) تکتم فتحی مازندران دانشگاه پیام نور
(1) سعید دوازده امامی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان 0000-0001-9862-4177
(1) منصوره قوام دانشگاه کاشان
(1) علیرضا صفری دانشگاه کاشان
(1) یلدا همت زاده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
(1) حسن قلیچ نیا مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران 0000-0002-4928-7204 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=sIhl5t8AAAAJ