شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
سند نام و نام خانوادگی سازمان کد ارکید لینک گوگل اسکالر
(1) مصطفی چراغی دانشگاه علوم پزشکی لرستان https://orcid.org/0000-0002-6286-8097 https://scholar.google.com/citations?user=INJvMOAAAAAJ&hl=en
(1) سعید جعفری راد دانشگاه تبریز 0000-0001-6609-8686 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=5f7c1ZcAAAAJ
(1) ابراهیم رسول پور دانشگاه تبریز
(3) امیر ساسان مظفری نژاد مرکز تحقیقات ، دانشگاه علوم پزشکی همدان https://orcid.org/0000-0003-3565-3020 View this au https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=D8VCgqoAAAAJ
(1) ناصر علی شاه موسسه فناوری اطلاعات COMSATS، اسلام آباد، پاکستان 0000-0003-1025-4082 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=yqu2N7cAAAAJ
(1) سید افضل شاه دانشگاه ائد اعظم اسلام آباد، پاکستان 0000-0001-5719-3139 https://scholar.google.com/citations?user=1A0BkvEAAAAJ&hl=en&oi=ao
(6) بابک بهاروند احمدی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 0000-0003-2459-6032 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=8i5qG5gAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1&gmla=AJsN
(6) زهره افتخاری مجتمع تحقیقاتی و تولیدی،انستیتو پاستور ایران، تهران 0000-0001-9705-5179 https://scholar.google.com/citations?user=cPHifL8AAAAJ&hl=en
(1) محمود میرحسینی
(1) پردیس قندی
(1) پگاه شکیب مرکز تحقیقات دارویی رازی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان 0000-0003-3525-226X https://scholar.google.com/citations?user=XdsN6-8AAAAJ&hl=en
(1) مجید حمیدی دانشگاهعلوم پزشکی شهرکرد 0000-0002-9829-7361 https://scholar.google.com/citations?user=SSgMZrAAAAAJ&hl=en
(1) پیمان امان الهی بهاروند دانشگاه علوم پزشکی لرستان 0000-0003-1473-2416 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=F0x2PFUAAAAJ
(4) پگاه تاج الدینی
(5) محمدتقی مرادی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 0000-0002-3103-3740 https://scholar.google.com/citations?user=HX8jQbsAAAAJ&hl=en
(1) شهلا علایی
(1) فاطمه اسدی سامانی
(2) Tahra Luther
(2) سمیه قمری دانشگاه علوم پزشکی ایلام 0000-0002-6281-4734 https://scholar.google.com/citations?user=T6kWtwwAAAAJ&hl=en
(1) رضا محمدرضایی خرم آبادی مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان 0000-0002-4743-9390 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=4j1bFBsAAAAJ