شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
Displaying 61 - 70 of 2032
تعداد نام گیاه
25 Zataria multiflora Boiss.
25 Ricinus communis L.
24 Anchusa italica Retz.
24 Euphorbia helioscopia L.
24 Origanum vulgare L.
24 Allium cepa L.
23 Arctium lappa L.
23 Matricaria recutita L.
23 Berberis vulgaris L.
23 Lamium album L.