شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
Displaying 11 - 20 of 2032
تعداد نام گیاه
47 Curcuma longa L.
46 Mespilus germanica L.
44 Portulaca oleracea L.
44 Tribulus terrestris L.
43 Medicago sativa L.
42 Myrtus communis L.
42 Rosa canina L.
42 Gundelia tournefortii L.
42 Achillea millefolium L.
41 Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe