شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
Displaying 21 - 30 of 2032
تعداد نام گیاه
41 Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe
40 Achillea eriophora DC.
39 Malva sylvestris L.
39 Foeniculum vulgare Mill.
39 Olea europaea L.
39 Malva neglecta Wallr.
39 Anethum graveolens L.
38 Ficus carica L.
38 Solanum nigrum L.
37 Achillea wilhelmsii K.Koch