شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 10 of 2032
تعداد نام گیاه
86 Cichorium intybus L.
70 Mentha longifolia (L.) Huds.
68 Glycyrrhiza glabra L.
67 Peganum harmala L.
59 Teucrium polium L.
54 Plantago lanceolata L.
50 Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
50 Plantago major L.
48 Urtica dioica L.
47 Curcuma longa L.