شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
Displaying 91 - 100 of 2032
تعداد نام گیاه
20 Marrubium vulgare L.
20 Daphne mucronata Royle
20 Pistacia khinjuk Stocks ex Stocks
20 Smyrnium cordifolium Boiss.
20 Chenopodium album L.
20 Cynodon dactylon (L.) Pers.
19 Falcaria vulgaris Bernh.
19 Fritillaria imperialis L.
19 Rosa ×damascena Mill.
19 Salvia macrosiphon Boiss.