شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
نام علمی خانواده نام فارسی نام انگلیسی عکس و نقشه پراکنش وضعیت
0 Allium akaka S.G.Gmel. Amaryllidaceae GBIF SYNONYM
0 Allium akaka S.G.Gmel. ex Schult. & Schult.f. Amaryllidaceae والک، لوشا Ramsons broad, bear's
garlic
GBIF ACCEPTED
0 Allium altissimum Regel Amaryllidaceae GBIF ACCEPTED
0 Allium ampeloprasum L. Amaryllidaceae تره کوهی،طلم،پیاز کلاغ Wild Leek GBIF ACCEPTED
0 Allium ampeloprasum subsp. iranicum Wendelbo Amaryllidaceae تره کوهی، پیاز کلاغ Perennial sweet leek, great round-
headed garlic
GBIF SYNONYM
0 Allium atroviolaceum Boiss. Amaryllidaceae پیاز وحشی GBIF ACCEPTED
0 Allium austroiranicum R.M.Fritsch Amaryllidaceae لپو GBIF ACCEPTED
0 Allium cepa L. Amaryllidaceae پیاز باغی،پیاز معمولی،پیاز،پیاز خوراکی Onion GBIF ACCEPTED
0 Allium christophii Trautv. Amaryllidaceae تره ، پیاز GBIF ACCEPTED
0 Allium cristophii Trautv. Amaryllidaceae والک ستاره ای Star of persia GBIF ACCEPTED
0 Allium elburzense Wendelbo Amaryllidaceae پیاز البرزی GBIF ACCEPTED
0 Allium eriophyllum Boiss. Amaryllidaceae پیاز گل درشت GBIF SYNONYM
0 Allium fibrosum Regel Amaryllidaceae پیاز رشته ای GBIF SYNONYM
0 Allium giganteum Regel Amaryllidaceae GBIF ACCEPTED
0 Allium haemanthoides Boiss. & Reut. ex Regel Amaryllidaceae بن سرخ، پیاز خونین رنگ Prairie onion GBIF ACCEPTED
0 Allium hirtifolium Boiss. Amaryllidaceae موسیر، پیاز موسیر، سیر، پیاز Spring onion GBIF SYNONYM
0 Allium iranicum (Wendelbo) Wendelbo Amaryllidaceae تره کوهی GBIF ACCEPTED
0 Allium jesdianum Boiss. & Buhse Amaryllidaceae پیاز خونین رنگ، پیاز یزدی،بن سرخ GBIF ACCEPTED
0 Allium kopetdagense Vved. Amaryllidaceae پیاز کوهی GBIF ACCEPTED
0 Allium L. Amaryllidaceae سیرموک، سیر وحشی GBIF ACCEPTED