شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
نام علمی خانواده نام فارسی نام انگلیسی عکس و نقشه پراکنش وضعیت
0 Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz Amaranthaceae سلمه تره GBIF SYNONYM
0 Chenopodium urbicum L. Amaranthaceae سلمک ، سلمه تره GBIF SYNONYM
0 Chenopodium vulvaria L. Amaranthaceae سلمک ، سلمه تره ،غازپا Stinking Goosefoot GBIF ACCEPTED
0 Cornulaca aucheri Moq. Amaranthaceae چیپ چاپ کویری GBIF ACCEPTED
0 Cornulaca monacantha Delile Amaranthaceae طارون GBIF ACCEPTED
0 Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants Amaranthaceae GBIF ACCEPTED
0 Eurotia ceratoides (L.) C.A.Mey. Amaranthaceae برگ نقره ای ،برگ آردی GBIF SYNONYM
0 Halocnemum strobilaceum (Pall.) M.Bieb. Amaranthaceae باتلاقی شور GBIF ACCEPTED
0 Halothamnus auriculus (Moq.) Botsch. Amaranthaceae GBIF ACCEPTED
0 Halothamnus glaucus (M.Bieb.) Botsch. Amaranthaceae عجوه کلمی GBIF ACCEPTED
0 Haloxylon ammodendron (C.A.Mey.) Bunge ex Fenzl Amaranthaceae سیاه تاغ GBIF ACCEPTED
0 Haloxylon persicum Bunge ex Boiss. & Buhse Amaranthaceae سفید تاغ GBIF DOUBTFUL
0 Hammada salicornica (Moq.) Iljin Amaranthaceae رمس GBIF SYNONYM
0 Kochia scoparia (L.) Schrad. Amaranthaceae جارو قزوینی GBIF SYNONYM
0 Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. Amaranthaceae GBIF ACCEPTED
0 Londesia eriantha Fisch. & C.A.Mey. Amaranthaceae پنبه تن، ریش حلاج GBIF SYNONYM
0 Noaea mucronata (Forssk.) Asch. & Schweinf. Amaranthaceae شوخ، خارکو، ناخن عروس GBIF ACCEPTED
0 Salicornia europaea L. Amaranthaceae قلیا Glasswort GBIF ACCEPTED
0 Salsola arbuscula Pall. Amaranthaceae شور درختچه ای ، شور درختی GBIF SYNONYM
0 Salsola canescens (Moq.) Boiss. Amaranthaceae شورکوه سری GBIF SYNONYM