شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
Displaying 21 - 40 of 52
نام شرکت سنابل دارو
شکل دارو کپسول
شماره ثبت (IRC) 9611128519728834
نام شرکت 0
شکل دارو شربت
شماره ثبت (IRC)
نام شرکت شرکت دارويی زردبند
شکل دارو شربت
شماره ثبت (IRC)
نام شرکت شرکت دارويی زردبند
شکل دارو شربت
شماره ثبت (IRC)
نام شرکت پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
شکل دارو شربت
شماره ثبت (IRC) 6276620276010557
نام شرکت پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
شکل دارو کپسول
شماره ثبت (IRC) 3574216554641222
نام شرکت شرکت داروسازی باریج اسانس
شکل دارو روغن موضعی
شماره ثبت (IRC)
نام شرکت شرکت داروسازی باریج اسانس
شکل دارو پماد
شماره ثبت (IRC)
نام شرکت شرکت داروسازی باریج اسانس
شکل دارو روغن موضعی
شماره ثبت (IRC)
نام شرکت شرکت لابراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زنده
شکل دارو پماد
شماره ثبت (IRC)
نام شرکت شرکت لابراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زنده
شکل دارو پماد
شماره ثبت (IRC)
نام شرکت شرکت دارويی زردبند
شکل دارو محلول خوراکی
شماره ثبت (IRC)
نام شرکت شرکت دارويی زردبند
شکل دارو شربت
شماره ثبت (IRC)
نام شرکت شرکت دارويی زردبند
شکل دارو قطره
شماره ثبت (IRC)
نام شرکت شرکت دارويی زردبند
شکل دارو قطره
شماره ثبت (IRC)
نام شرکت 0
شکل دارو قرص
شماره ثبت (IRC)
نام شرکت گل دارو
شکل دارو قرص
شماره ثبت (IRC)
نام شرکت گل دارو
شکل دارو شربت
شماره ثبت (IRC)
نام شرکت گل دارو
شکل دارو ژل
شماره ثبت (IRC)
نام شرکت گل دارو
شکل دارو قرص
شماره ثبت (IRC)