شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 20 of 52
نام شرکت گل دارو
شکل دارو شربت
شماره ثبت (IRC)
نام شرکت گل دارو
شکل دارو اسپری
شماره ثبت (IRC)
نام شرکت شرکت لابراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زنده
شکل دارو کپسول
شماره ثبت (IRC) 2122170258100008
نام شرکت سنابل دارو
شکل دارو شربت
شماره ثبت (IRC) 2121180258100001
نام شرکت سنابل دارو
شکل دارو پماد
شماره ثبت (IRC) 2122680258100003
نام شرکت سنابل دارو
شکل دارو شربت
شماره ثبت (IRC) 2126170258100003
نام شرکت شرکت دارويی زردبند
شکل دارو شربت
شماره ثبت (IRC)
نام شرکت شرکت دارويی زردبند
شکل دارو اسپری
شماره ثبت (IRC)
نام شرکت شرکت دارويی زردبند
شکل دارو اسپری
شماره ثبت (IRC)
نام شرکت سنابل دارو
شکل دارو شربت
شماره ثبت (IRC) 2122180258100004
نام شرکت پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
شکل دارو کپسول
شماره ثبت (IRC) 4380762121294705
نام شرکت پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
شکل دارو کپسول
شماره ثبت (IRC)
نام شرکت شرکت داروسازی گیاه اسانس
شکل دارو روغن
شماره ثبت (IRC)
نام شرکت شرکت داروسازی گیاه اسانس
شکل دارو پماد
شماره ثبت (IRC) 7823761969208849
نام شرکت سنابل دارو
شکل دارو کپسول
شماره ثبت (IRC) 2123118258100002
نام شرکت سنابل دارو
شکل دارو شربت
شماره ثبت (IRC) 212218025810005
نام شرکت سنابل دارو
شکل دارو شربت
شماره ثبت (IRC) 2123317258100003
نام شرکت سنابل دارو
شکل دارو کپسول
شماره ثبت (IRC) 2123118258100001
نام شرکت سنابل دارو
شکل دارو قطره بینی
شماره ثبت (IRC) 2127380258100002
نام شرکت شرکت دارويی زردبند
شکل دارو روغن
شماره ثبت (IRC)