شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

منبع Medicinal plants with preventive and therapeutic effect on diarrhoea: A cross-sectional epidemiologic and ethnobotanical study in traditional therapis بیشتر ...

نام سند سال میلادی سال استان شهرستان ناشر
Anbari et al., 2019 2019 1398 چهارمحال وبختیاری شهرکرد Plant Science Today
Espand
بذر,برگ
اسهال