شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

منبع Medicinal plants with preventive and therapeutic effect on diarrhoea: A cross-sectional epidemiologic and ethnobotanical study in traditional therapis بیشتر ...

نام سند سال میلادی سال استان شهرستان ناشر
Anbari et al., 2019 2019 1398 چهارمحال وبختیاری شهرکرد Plant Science Today
Displaying 1 - 10 of 10
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Astragalus hamosus L. اسهال اندام هوایی
Ziziphora taurica M.Bieb. اسهال اندام هوایی
Anthemis hyalina DC. اسهال گل
Plantago major L. اسهال اندام هوایی
Quercus brantii Lindl. اسهال میوه
Myrtus communis L. اسهال برگ,ساقه
Satureja bachtiarica Bunge اسهال اندام هوایی
Glycyrrhiza glabra L. اسهال ریشه
Peganum harmala L. اسهال بذر,برگ
Rheum ribes L. اسهال ساقه,برگ