شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

منبع بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی پرمصرف شهرستان شیروان

نام سند سال میلادی سال استان شهرستان ناشر
Habibi et al., 2014 2014 1392 خراسان شمالی شیروان اولین همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی
ریشه,بذر,سرشاخه
درمان تنگی نفس