شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
موره
اندام هوایی
ضددرد,ضد ورم پا,رفع دل‌درد بچه‌ها با نبات,رفع دلپیچه,گوش درد,درمان زردی,تسهیل درد زایمان