شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

منبع Ethnomedical survey and cytotoxic activity of medicinal plant extracts used in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province in Iran

نام سند سال میلادی سال استان شهرستان ناشر
Mosaddegh et al., 2012 2012 1391 کهگیلویه وبویراحمد Journal of herbs, spices & medicinal plants
Displaying 1 - 10 of 10
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Achillea wilhelmsii K.Koch خون ریزی,قند خون بالا,فشار گل
Arctium minus (Hill) Bernh. شکایات از روماتیسمی,سنگ کلیه (برگ),بیماری های پوستی (ریشه) برگ,ریشه
Daphne mucronata Royle درد مفاصل پوست ساقه
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl اختلال معده,یبوست بذر
Dorema aucheri Boiss. یبوست اندام هوایی
Gentiana olivieri Griseb. ضد عفونی کردن زخم ها ریشه
Haussknechtia elymaitica Boiss. قند خون بالا,فشار اندام هوایی
Helichrysum oligocephalum DC. سرماخوردگی (در ترکیب با گیاهان دیگر) اندام هوایی
Lepidium draba L. تب,سرماخوردگی اندام هوایی
Lonicera nummulariifolia Jaub. & Spach زخم مری برگ