شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

منبع Ethnobotanical Study and Distribution of the Solanum Section Solanum Species (Solanaceae) in Iran

نام سند سال میلادی سال استان شهرستان ناشر
Eskandari et al., 2019 2019 1397 آذربایجان غربی,البرز,تهران,خراسان رضوی,خراسان شمالی,کهگیلویه وبویراحمد,مازندران طالقان,ماکو,کهریزک,طرقبه,بجنورد,شیروان,جویبار فصلنامه گياهان دارویی
Displaying 1 - 10 of 10
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Solanum luteum Mill. یبوست برگ,میوه
Solanum luteum Mill. بیماری پوستی برگ,میوه
Solanum luteum Mill. سرفه کردن برگ,میوه
Solanum luteum Mill. ضد درد,آرام بخش,یبوست برگ,میوه
Solanum luteum Mill. هضم غذا میوه
Solanum nigrum L. ترمیم زخم برگ
Solanum nigrum L. بیماری پوستی برگ,میوه
Solanum nigrum L. سرفه کردن میوه
Solanum nigrum L. ترمیم زخم برگ,میوه
Solanum nigrum L. نفخ آور برگ,میوه