شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

منبع Survey on ethnobotanical uses of anti-cancer herbs in Southern region of Ilam, West Iran

نام سند سال میلادی سال استان شهرستان ناشر
Bahmani et al., 2017 2017 1395 ایلام Journal of Biological Research
Displaying 1 - 10 of 10
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Allium akaka S.G.Gmel. ex Schult. & Schult.f. معده برگ,پیاز
Artemisia sieberi Besser روده ای اندام هوایی
Salsola orientalis S.G.Gmel. تنفسی اندام هوایی
Biebersteinia multifida DC. معده اندام هوایی
Artemisia herba-alba Asso مری اندام هوایی
Prunus arabica (Oliv.) Meikle روده بزرگ میوه
Astragalus glaucacanthos Fisch. سرطان مغز برگ
Amygdalus lycioides Spach سرطان روده میوه
Pistacia atlantica Desf. پروستات میوه
Satureja khuzistanica Jamzad پروستات اندام هوایی