شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

منبع A review of the most important medicinal plants effective on wound healing on ethnobotany evidence of Iran

نام سند سال میلادی سال استان شهرستان ناشر
Jivad et al., 2016 2016 1395 آذربایجان شرقی,آذربایجان غربی,اصفهان,ایلام,بوشهر,خوزستان,سیستان وبلوچستان,فارس,کردستان,کرمان,لرستان,مازندران,هرمزگان خور,مبارکه,نطنز,سردشت,بندرگناوه,کازرون,مریوان Der Pharmacia Lettre
Displaying 1 - 10 of 10
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Fumaria vaillantii Loisel. زخم کل گیاه
Heliotropium ramosissimum (Lehm.) Sieber ex DC. سوختگی,زخم برگ
Plantago major L. زخم برگ,ریشه
Plantago lanceolata L. زخم برگ
Albizia julibrissin Durazz. زخم سنگ شکن
Achillea millefolium L. زخم برگ,گل
Sambucus ebulus L. کوفتگی برگ,ریشه
Equisetum arvense L. زخم اندام هوایی
Lamium album L. زخم شاخه گل دار
Origanum vulgare L. زخم شاخه گل دار