شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

گیاه [Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants]

نام علمی Author خانواده نام انگلیسی نام فارسی شکل زیستی وضعیت گیاه انحصاری ایران سرعت رشد
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants (L.) Mosyakin & Clemants Amaranthaceae ACCEPTED