شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

گیاه [Bunium caroides (Boiss.) Hausskn. ex Bornm.]

نام علمی Author خانواده نام انگلیسی نام فارسی شکل زیستی وضعیت گیاه انحصاری ایران سرعت رشد
Bunium caroides (Boiss.) Hausskn. ex Bornm. (Boiss.) Hausskn. ex Bornm. Apiaceae HOMOTYPIC_SYNONYM