شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

گیاه [Salsola canescens (Moq.) Boiss.]

نام علمی Author خانواده نام انگلیسی نام فارسی شکل زیستی وضعیت گیاه انحصاری ایران سرعت رشد
Salsola canescens (Moq.) Boiss. (Moq.) Boiss. Amaranthaceae شورکوه سری SYNONYM