شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

گیاه [Falcaria falcarioides (Bornm. & H.Wolff) H.Wolff]

نام علمی Author خانواده نام انگلیسی نام فارسی شکل زیستی وضعیت گیاه انحصاری ایران سرعت رشد
Falcaria falcarioides (Bornm. & H.Wolff) H.Wolff (Bornm. & H.Wolff) H.Wolff Apiaceae پنجه غازی SYNONYM