شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 10 of 10
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Allium sativum L. زگیل,کک,مک,برص,میخچه پیاز
Artemisia absinthium L. برص اندام هوایی
Falcaria vulgaris Bernh. برص اندام هوایی
Foeniculum vulgare Mill. برص,آکنه بذر,ریشه
Glycyrrhiza glabra L. کک,مک,پسوریازیس,برص,اگزما ریشه
Juniperus communis L. برص میوه
Mentha pulegium L. کک,مک,برص,آکنه اندام هوایی
Nasturtium officinale R.Br. پسوریازیس,برص,آکنه,اگزما اندام هوایی
Nigella sativa L. زگیل,کک,مک,پسوریازیس,برص,میخچه بذر
Pimpinella anisum L. برص بذر