شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
Displaying 71 - 80 of 1555
بیماری تعداد
مثانه 44
نرم کننده 44
نفخ 43
ضد باکتری 43
مسکن درد 43
خواب آور 42
عفونت 42
علوفه دام 42
استفراغ 41
نفخ شکم 41