شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
Displaying 21 - 30 of 1555
بیماری تعداد
فشار خون بالا 127
معده درد 125
ضد عفونی کننده 123
آرامبخش 122
ضد درد 120
تصفیه خون 111
آسم 109
مسهل 108
خوراکی 104
تصفیه کننده خون 104