شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
Displaying 11 - 20 of 1555
بیماری تعداد
سنگ کلیه 170
اشتها آور 160
قابض 154
مقوی 151
نفخ آور 143
دندان درد 141
ضد اسهال 137
ضد نفخ 136
مسکن 131
ضد سرفه 130