شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
Datoureh
برگ,بذر
بسیار سمی,ضد اسپاسم,ضد درد,خواب آور,ضد اضطراب,ضد آسم,گشاد شدن مردمک,تاول زدن,زخم درمان,آرام بخش گوش درد