شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 5 of 5
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Centaurea behen L. مقوی,درمان زردی,بیماری قلبی,پادزهر,رفع ناتوانی جنسی,تپش قلب,افزایش حجم اسپرم,تقو بیشتر ... گل,ریشه
Eryngium billardierei F.Delaroche به عنوان پادزهر گیاهی در مارگزیدگی
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. پادزهر در برابر مسمومیت,ملین,مقوی معده برگ
Marrubium vulgare L. ادرار آور,ضد نفخ,اشتها آور,ضد سرفه کردن,پادزهر اندام هوایی
Salix acmophylla Boiss. ضد یرقان,رفع حرارت قلب,کبد,ضد تشنج,درمان سردرد,پادزهر سم عقرب,درمان سرماخوردگی پوست,برگ خشک