شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 6 of 6
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Spinacia oleracea L. تمیز کردن دستگاه گوارشی بخصوص روده ها,تقویت قوای جسمی,عصب برگ
Rubus caesius L. تصفیه خون تقویت قوای جسمی میوه,ریشه
Spinacia oleracea L. تقویت دستگاه گوارش,تقویت قوای جسمی,عصبی برگ
Ziziphora tenuior L. درمان دردهای گوارشی,تقویت قوای جسمی,روانی اندام هوایی
Spinacia oleracea L. تمیز کردن دستگاه گوارشی بخصوص روده هاف تقویت قوای جسمی,عصب برگ
Spinacia oleracea L. تمیز کردن دستگاه گوارشی بخصوص روده ها,تقویت قوای جسمی,عصب