شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 10 of 10
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Stachys byzantina K.Koch ضدعفونی کننده مجاری تنفسی,ضد التهاب,ضد عفونی کننده دستگاه تنفسی اندام هوایی
Althaea officinalis L. عفونت دستگاه تنفسی,زخم معده,ضد التهاب,اسهال,التهاب معده حاد، ورم معده حاد، اماس بیشتر ... برگ,گل,ریشه
Bunium persicum (Boiss.) B.Fedtsch. گوارشی,ادرار آور,عفونت دستگاه تنفسی,اسهال کودک,دافع انگل بذر
Ziziphora clinopodioides Lam. درمان تب ناشی از تیفوس,بازکننده برونشیت‌ها,ضدعفونی کننده دستگاه تنفسی,مناسب برای بیشتر ... کل گیاه
Mentha longifolia (L.) Huds. آسم,دستگاه تنفسی برگ
Alcea calverti (Boiss.) Boiss. دستگاه تنفسی,سرفه کردن,عفونت,آسم گل
Alcea tarica Pakravan & Ghahr. گلو,درد مفاصل,تب,دستگاه تنفسی گل
Alcea koelzii Riedl عفونت,دستگاه تنفسی گل
Alcea rechingeri (Zohary) Riedl دستگاه تنفسی گل
Chenopodium album L. فزون تبی، پرگرمایی، فزون گرمایی,نفخ آور,دستگاه تنفسی برگ