شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 1 of 1
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Berberis vulgaris L. تهیه یک نوع غذا به نام آشکنه: میوه خشک ش <...> هال خونی می شود,قطع خونریزی بعد از زایمان,بعد از هر وعده بیشتر ... میوه