شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

منبع Hematopoietic medicinal plants based on ethnobotanical documents of Iran: A strategy to develop nature-based drugs effective on anemia

نام سند سال میلادی سال استان شهرستان ناشر
Cheraghi et al., 2016 2016 1395 کل کشور Der Pharmacia Lettre
Displaying 1 - 10 of 10
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Raphanus sativus L. کم خونی
Origanum vulgare L. کم خونی
Thymus vulgaris L. کم خونی
Rosmarinus officinalis L. کم خونی
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss کم خونی
Allium sativum L. کم خونی
Foeniculum vulgare Mill. کم خونی
Spinacia oleracea L. کم خونی
Phaseolus vulgaris L. کم خونی
Prunus armeniaca L. کم خونی