شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

منبع Medicinal plants for kidney pain: An ethnobotanical study on Shahrekord city, West of Iran

نام سند سال میلادی سال استان شهرستان ناشر
Kheirollahi et al., 2019 2019 1398 چهارمحال وبختیاری شهرکرد Plant Science Today
Displaying 1 - 10 of 10
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Eugenia caryophyllata Thunb. درد کلیه گل,ساقه
Tribulus terrestris L. درد کلیه اندام هوایی
Alhagi maurorum Medik. درد کلیه اندام هوایی
Hypericum scabrum L. درد کلیه گل,ساقه
Echinophora platyloba DC. درد کلیه اندام هوایی
Hyoscyamus kotschyanus Pojark. درد کلیه بذر,برگ
Papaver rhoeas L. درد کلیه گل
Zingiber officinale Roscoe درد کلیه ریشه,ساقه
Centaurea cyanus L. درد کلیه ساقه,برگ,گل
Tripleurospermum parviflorum (Willd.) Pobed. درد کلیه گل