شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
برگشت به صفجه اصلی

منبع The most important medicinal plants effective on constipation by the ethnobotanical documents in Iran: A review

نام سند سال میلادی سال استان شهرستان ناشر
Parsaei et al., 2016 2016 1395 آذربایجان شرقی,آذربایجان غربی,اصفهان,ایلام,خوزستان,سیستان وبلوچستان,کرمان,مازندران,هرمزگان مبارکه,نطنز,آبدانان,دهلران,سردشت,سیرجان Der Pharmacia Lettre
Displaying 1 - 10 of 10
گیاه بیماری قسمت مورد استفاده
Beta vulgaris L. یبوست برگ
Sambucus ebulus L. یبوست میوه,گل,ریشه
Evonymus latifolius (L.) Mill. یبوست برگ,میوه
Cichorium intybus L. یبوست برگ,ریشه
Ribes orientale Desf. یبوست میوه
Rumex acetosa L. یبوست میوه
Prunus spinosa L. یبوست میوه
Sorbus boissieri C.K.Schneid. یبوست میوه
Taxus baccata L. یبوست برگ
Urtica dioica L. یبوست برگ