شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
نام علمی Author خانواده نام انگلیسی نام فارسی شکل زیستی وضعیت گیاه انحصاری ایران سرعت رشد
Bunium L. L. Apiaceae Hawk nut زیره، زیره کرمانی ACCEPTED